Activiteitenplan bij een ontheffingsaanvraag

Bij een ontheffingsaanvraag moet vaak een Activiteitenplan worden meegestuurd. In dit plan wordt nader toegelicht op welke wijze de door de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde soorten effecten kunnen ondervinden van de handelingen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd en welke maatregelen worden getroffen om nadelige effecten te mitigeren of te compenseren.
Ingekorven Vleermuis - Myotis emarginatus- Foto: Jeroen Breidenbach

Ecologisch Werkprotocol

De uit te voeren maatregelen, beschreven in het Activiteitenplan, dienen vervolgens te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. De werkzaamheden dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd. Vaak is ecologische begeleiding hierbij noodzakelijk.

Bureau FaunaX heeft veel ervaring met het doorlopen van de ontheffingsprocedure en helpt u hier graag bij.

Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - Foto: Jeroen Breidenbach