Inventarisaties

Wij inventariseren alle soorten waarvan u graag meer inzicht wil hebben binnen een gebied. Hieraan gekoppeld geven we ook direct beheeradviezen indien bepaalde gewenste soorten niet of in zeer lage aantallen worden aangetroffen.

Monitoring

Monitoring is het op structurele wijze verzamelen van bepaalde gegevens. Door dit langjarig uit te voeren wordt meer inzicht verkregen in trends.

Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Foto: Jeroen Breidenbach
Gedurende de looptijd van het project verzamelen wij op systematische wijze informatie over de aard, omvang en kwaliteit van aanwezige flora en faunapopulaties. Al deze bevindingen verwerken wij vervolgens in een rapportage.

Ons bureau voert deze werkzaamheden ook uit in het kader van Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL).

Sporenkapsel sterrenmos - Foto: Bureau FaunaX